Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

onsdag 28 december 2011

En svensk julhälsning från Boston, USA och nyår ABBAEn hälsning från Boston. Läs mer i Nordstjernan!

I TV har det gått en serie om personer från USA som sökt sina svenska rötter. I USA pågår ständigt sökandet efter rötter. Ett litet smakprov från Nordstjernan.
Med digitaliseringen av olika porträttbilder som sänts till Sverige kan säkert en del ledtrådar efter rötter hittas.

lördag 10 december 2011

Eskilstuna spritbolag och stadens skatt

Trestjärnig Cognac i lösvikt 2kr 50 öre litern 1912.
En ort av självaktning skulle givetvis kring sekelskiftet ha ett eget spritbolag. Om detta finns det sparsamt beskrivet.

1700-talet är århundradet då Sveriges befolkning bokstavligen håller på att supa ihjäl sig. För att tillhandahålla en ständigt törstande befolkning med starka drycker byggs så kallade mälthus.
1772 förbjuds hembränningen och mälthusen förvandlas till kronobrännerier. Senare blir det åter under kontrollerade former med "hembränning".

Protocoll, fördt vid sammanträde med Borgerskapets Äldste i Eskilstuna den 28 October 1862.

Närvarande: Herrar J. Hedlund, J. W. Widberg, S. Palmgren, P. Wahlström, B. E. Skogsborg, L. P. Malm, J. Svengren, W. A. Öhman, C. A. Lundberg, Em. Svalling, C. J. Andberg, L. F. Österwall, A. F. Dahlström, A. Lindblad, A. Billjer.
{§.2.}
Kontrollören vid härvarande Bränneri Herr C. F. Oldberg hade hos Konungens Befallningshafvande i länet den 20 dennes inrapporterat att något vittne vid bränneriet nu ej blifvit af Stadens Äldste utsedt, hvarefter Kng:s Befh:de anmodat Magistraten här i Staden att deröfver infordra de Äldstes förklaring och der med jemte eget utlåtande till  Kng:s Befh:de inkomma.

Med anledning häraf förklarade Borgerskapets Äldste att, vid sammanträde den 9 Januari detta år, Målaremästaren W. A. Öhman blifvit utvald till vittne vid Kopparslagarn Alfred Norrmans härvarande bränneri under bränvinsbränningsterminen 15 Mars - 15 April; att sedermera icke något sådant vittne blifvit utvaldt; och att Borgerskapets Äldste denne dag utsett ofvanbemälte Öhman, att vara vittne vid ifrågavarande bränneri under innevarande års återstående Bränningsterminer.

Torshälla Stadsfullmäktige har i protokoll utsett revisorer i Torshälla (nya) Spritbolag AB åtminstonde mellan tiden 1891 och 1900. Bolaget torde ha bestått fram till monopolets införande 1919. Revisionen av 1892 års verksamhet ser enligt protokollen ut att ha haft en del svårigheter.

§.146 den 28 Oktober 1892.

2:o {att} föreslå två revisorer för deltagande i granskningen af Torshälla Nya Spritbolags räkenskaper för åren 1/10 1891 - 30/9 1894 (förutvarande Fabrikör K. E. Andersson Och Komminister G. Sjöström)

En mer utförlig beskrivning finns om spritbolaget i Malmköping.


Malmköpings Spritbolags historia


L A Andersson
A L Andersson. Källarmästare,  
vin- och sprithandlare,
lantbrukare
Fenixhuset och Spritbolaget (1892-1907) vid torget i Malmköping
Fenixhuset och Spritbolaget (1892 - 1907 )
vid Torget i Malmköping
Fortfarande kan man köpa vykort med bild av A.L. Anderssons diverseaffär, som var inrymd i den högra flygelbyggnaden vid nuvarande Malmköpings Wärdshus. Fotot, som är taget från Källargatan, visar gavelväggen heltäckt med reklamtexter om varusortimentet. På ett annat arkivfoto av samma gavel mot Landsvägsgatan dominerar en enda stor text ovanför dörren och det är ordet VIN.
Det var nämligen A.L. Andersson, som i flera år sig till att det fanns vin och andra spritdrycker i trakten. Han hette Albert Leonard Andersson och var född 1842 i Bjorkvik. I Norrköping blev han gift 1867 med Maria Amalia Ottiliana Vestergren, som var född där 1841. Tillsammans med hustrun och 4 barn flyttade han 1873 från Norrköping till gården 33-34/1831 i Malmköping - gamla Hotell Fenix. Nu ligger det ett HSB-hyreshus på samma plats, mellan Torggatan och Borgmästargränd.
Familjen bodde sedan kvar i hotellbyggnaden fram till 1885 som hyresgäster till grosshandlare Carl Lennmalm. A.L. Andersson fick under denna tid olika titlar inskrivna i kyrkböckerna på grund av varierande yrkesroller: källarmästare, destillator, vin- och spirituosahandlare, låt oss för enkelhetens skull kalla honom AL i fortsättningen.
Amalia Andersson
 Amalia Andersson

1875 köpte AL gården 55/1831 (54/1884) från handlanden Carl Eric Kronberg. Det är samma gård, som övertogs av Godtemplarlogen Malmköpings Vakt 1907 och av Konsum 1915. Där på "gamla Konsumtomten" ligger i dag Pizzeria Venezia. 1885 var det dags att flytta in i egen, nybyggd fastighet på tomten 49, nuvarande Malmköpings Wärdshus med flyglar.
Huvudbyggnadens mittenparti hade då bara en våning - övre matsalen är påbyggd senare av köpingen. Men det var ändå en ståndsmässig bostad med gott om utrymmen. 1887 köpte AL några obebyggda tomter, Nr 1 och 2, varav han sålde den ena 1901 men han fick tillbaka den och ägde båda fram till 1906.

Vin- och sprithandeln var belagd med statlig skatt och tillåten för särskilda bolag men kunde stoppas av lokalt veto. 1895 lagstadgades att Försäljningsbolaget inte fick tjäna mer än 5% på handeln och att överskjutande vinst skulle delas mellan staden, landstinget och staten. Malmköping sökte och fick rätt till samma del i vinsten som en stad. Då minskade profiten för de privata delägarna i bolagen. Däremot började städer och köpingar att tjäna stora pengar på rusdrycksförsäljningen. Fast före 1895 var det goda tider för den privata brännvinshandeln.

AL hade ambitionen att på alla sätt skaffa sprit till sina kunder men motarbetades under lång tid av länsmannen och tillika åklagaren Gustaf Conrad Eckerberg. Det var nog Malmköpings ordningsman, Victor Frendin, som råkade starta drevet när han skrev såhär till länsman den 1 februari 1877: "För anställande av åtal vid Willåttinge Härads Rätts första sammanträde innevarande år, anmäles Brännvinshandlaren A.L. Andersson i Malmköping för försäljning af brännvin under marknad i Malmköping." I ett annat brev samma dag till Eckerberg skrev Frendin: "Såsom skäl härför åberopas att Andersson, såsom föreståndare för all brännvinsutskänkning och utminutering i Malmköping, varit pligtig att sjelf på stället närvarande, förhindra och förbjuda oloflig utskänkning af spritdrycker å Malmköpings källare å nattetid. Såsom vittnen: Länsmannen L. Gothman, Provisor Klint m.fl".
 ______________________________

Ja så kunde det gå till för och så är det idag att spriten drar in skattepengar! Vin- och sprithandeln före 1895 var belagd med statlig skatt och tillåten för särskilda bolag men kunde stoppas av lokalt veto. 1895 lagstadgades att Försäljningsbolaget inte fick tjäna mer än 5% på handeln och att överskjutande vinst skulle delas mellan staden, landstinget och staten. Staden fick stora skatteinkomster utifrån spritförsäljningen samtidigt som nykterhetsrörelsen växte sig stark utifrån de problem som spriten skapade.


Efter 130 år har Malmköping fått sitt eget brännvin, tappat på flaskor av originalmodell och med en etikett som för tankarna till gamla tider.

Malmköpingsbrännvinet har fått namnet Alberts Brännvin efter Albert Leonard Andersson, den första VD:n för Malmköpings Spritbolag. Han flyttade till Malmköping 1873 och etablerade sig som källarmästare, destillator samt vin- och spirituosahandlare. 1885 tecknade A. L. Andersson kontrakt med regementet och fick rättigheterna att utskänka alkoholhaltiga drycker och till att börja med gjorde Albert goda affärer.

1895 ändrades reglerna för alkoholförsäljning. Själva försäljningsbolaget fick hädanefter bara tjäna fem procent på försäljningen. All överskjutande vinst skulle delas mellan staden, landstinget och staten. Fram till alkoholmonopolets införande 1919 blev det istället kommunen som tjänade stora pengar på spritförsäljningen.  


Etanolen, som är basen i den vodka som buteljeras i Malmköping, tillverkas i Åkers styckebruk. På fabriken i Malmköping späds den 96-procentika alkoholen ut och smaksätts. Ren vodka ska inte smaksättas. Men det är tillåtet att göra en liten tillsats av de smakämnen som uppstår i själva destillationsprocessen. Om man smaksätter etanolen med örter blir det kryddat brännvin och det är inte samma sak. Det finns numera också smaksatt vodka, men då använder man bär eller frukt.

Alberts Brännvin är en vodka med en liten twist, som det heter på branschspråk. Det innebär att man har tillsatt en liten, liten del från tillverkningsprocessen och på det sättet fått en egen karaktär på vodkan. Receptet har tagits fram av Solveig Sommarström, som tidigare var chefskemist på Vin & Spritcentralen. Etiketten, som precis som flaskan ska föra tankarna till svunna tider, har Malmköpingsortens Hembygdsförening hjälpt till med.
På etiketten finns den sörmländska gripen tillsammans med två korslagda nycklar, som är hämtade från Malmköpings stadsvapen.

För den som vill uppleva det lokala ruset, eller smaken kan än idag köpa ett lokalt brännvin. Alberts Brännvin finns på Systembolagen i Malmköping, Flen samt Kungsgatan 12  och Tuna Park i Eskilstuna.

 ________________________________________________
Ur befallningshavandes femårsberättelse 1891 - 1895 för Södermanlands län.

Nykterhetsföreningar. 

I fråga om befolkningens sedlighet kan hufvudsakligen samma gynsamma omdöme gälla, som i nästföregående femårsberättelse uttalades. Visserligen kan under en period af allenast fem år icke någon mera bestämd utveckling till det bättre eller sämre iakttagas; men företeelser saknas dock icke, som tyda på ett framåtskridande. Förhållandet emellan könen lemnar väl fortfarande åtskilligt öfrigt att önska; antalet oäkta barn och tvungna äktenskap är icke så ringa och snarare till- än aftager. Men råheten i seder minskas, alltsom folkupplysningen stiger och den fattigare befolkningens existensvilkor förbättras, och öfverträdelser af samhällsordningen, åtminstone af svårare beskaffenhet, förekomma jemförelsevis sällan. Här meddelas i detta hänseende, efter Chefens för Justitiedepartementet årsberättelser, en uppgift å de inom länet åtalade brott och förseelser och derför sakfälda personer.
 


För jemförelses skull meddelas jemväl följande redogörelse för antalet sakfälda på 100,000 personer i länet och hela riket, hvaraf synes, att förhållandena i detta afseende i länet äro vida bättre än i riket i allmänhet.
Hvad som kraftigt bidrager till sedernas förbättring, är det alltmera aftagande bruket af starka drycker; jemsides dermed aftaga ock följderna deraf, såsom råhet, vildsinthet och dylikt.
De fridstörande uppträden, som någon gång förekommit, hafva alltid föranledts af personer, som icke berörts af nykterhetsverksamheten. Bland det yngre slägtet förekomma väl ännu rätt ofta berusade, helst vid marknader och torgdagar, vid flyttningstider eller vid samlingar till beväringsmönstring, afgång till vapenöfning eller dylikt. Men hvad särskildt angår de sist omförmälda slagen af samlingar vitsordas allmänt, att onykterhet bland beväringsmanskapet och deraf följande skrål och skrän numera till stor del upphört och höra till undantagen, i stället för att de förr voro regel. Såsom hörande till det nu behandlade ämnet lemnas här följande öfversigt af de vid stadsdomstolarne i länet under perioden af dömda fylleriförseelser:

För det framåtskridande i nykterhet, som egt rum, har man visserligen delvis att söka orsaken i den försvårade åtkomsten af spritdrycker, men förnämligast i den inverkan på allmänna åskådningssättet, som det alltmera omfattande nykterhetssträfvandet, här taget i sin vidsträcktaste betydelse, medfört. 
Numera anses allmänneligen den person med förakt, som ej kan beherska sitt begär efter starka drycker, utan öfverlastar sig; och äfven för den arbetande klassen har nödvändigheten klart framträdt. att den måste med härdade, ej härjade krafter träda fram i kampen för tillvaron.
I spetsen för nykterhetssträfvandet gå naturligen de s. k. Nykterhetsföreningarne. Dessa hafva allt mer och mer vunnit tillslutning bland befolkningens bredare lager och framträda numera såsom en äfven på andra områden än nykterhetens ingripande magt i samhället. De kunna i allmänhet sägas vara af två slag: goodtemplar- och blåbandsföreningar, hvilka, skiljande sig i afseende a organisation och delvis äfven i de för deras verksamhet gällande regler, dock i det praktiska hufvudsakligen gå hand i hand och verka för samma mål. Med ledning af inkomna uppgifter lemnas här en förteckning å de inom (Eskilstuna Kommun) vid periodens slut befintliga föreningar af ifrågavarande slag jemte uppgift å deras medlemsantal: 

fredag 9 december 2011

Fotografer Eskilstuna

Nationnelt register fotografer efter ort

Fotografi ateljer i Eskilstuna från 1863 Nationella fotografregistret

Thorsoe, Jean 1860, i Björkegrens gård vid Drottninggatan. 1861 samarbete med Jacoby.
Stadskällargården, Köpmangatan 21 (nuv. 50)

Carl Söderberg 1863 - 1864
Amanda Zetherström 1864 - 1878
G. F. J. Zetherström 1864 - 1868
Maria Lundqvist 1879
Stjemström et Lönberg 1880 - 1885
Lönberg &Högberg 1885 - 1886
Wilhelm Lönberg 1886 - 1887
Richard Kaczar 1888
Alfred Michelsson 1890 - 1894
Emma Hartman 1894
Sigge Öijer 1900 - 1907
Johan Edvin Johansson 1907 - 1908
Bernhard Isidorws 1909 - 1910
Anders August Schulterus 1910 - 1914
Emelie Schulterus 1910 - 1914
I Stadskällargården har också Anna Winqvist varit verksam, oklart när.

Gård 106. Kungsgatan 3
Hanna Gråberg 1872 - 1890
Anna Erlandsson 1877
Olof Andersson 1877 - 1882
Axel Askling - 1890
Signe Westblad (Westblad et Gråberg) - 1891
Anders Brattström 1891 - 1902
AlfLindhe 1902 - 1909
Alfred Hansson 1909 - 1910


Kungsgatan 36
Willman et Lundin 1885 -
Olof Björk 1888 - 1895
Erik Gustaf Fogelström 1896 -
Systr. Kvarnström (Märta och Ester) 1899 - 1904 Systr. Kvarnström (33)  Systr. Kvarnström, Kungsgatan 36 (3)    Systrarna Kvarnström, Kungsgatan 36 (1) Öst(1)
Systr. Kvarnström (Ester) 1904 - 1918
Systr. Kvarnström Eftr. Ivar Claesson 1919
Ester Frånlund (Kvarnström) 1920 - 1944
Harald Pauli 1944 -
Erik Lundholm 1951 - 1966
På adressen fanns också Harry Olsson Fototjänst under 1947.


Kungsgatan 6
Gustaf Lesser 1908 - 1909
Ebba Lindegren 1909 - 1922
Olof V. Östling 1922 - 1923
År 1923 tog Ester Frånlund, Knut Brydolf och Jacob M. Gustafsson över ateljen och drev verksamheten i Östlings namn. År 1935 anmäldes att rörelsen upphört.

F.O.Nilssons hus, Careiigatan 8

Axel Wester 1898 - 1905
Knut Brydolf 1905 - 1933 c:a
Olle Forsslund Atelier c:a 1915 - 1933 AB Foto 1933 - 1943   Strömsund  - 1912-15
Lars Erik Rannegårdh 1943 - 1946
Sven Siljemar 1943 - 1950
Johan Norland 1950
Teddy Aarni 1951- 1973
Aarni flyttade studion till Kyrkogatan 6, 1973-1983.
Chris Larsson övertog verksamheten 1983 upphörde 1994.

Björkegrens gård vid Drottninggatan. Thorsoe, Jean 1860, 1861 samarbete med Jacoby.

AB Foto/Eskilstuna Fotografiska Magasin. Smedjegatan 24 Atelier Foto, Smedjegatan 24 (5) AB Foto (6)  Väst(1)
Bernhard Isidorws (Gustafsson) 1902 - 1909
Jacob M. Gustafsson (bror till föreg.) 1909 - 1950
Anställda fotografer var bland andra Anna Bruce, Olle Forslund, Lambert Lindberg och Rosa Bergström.

Nybrogatan 5
Emy Stålberg et Emma Zetterström 1884 -
( Gatunummer osäkert)
Richard Kaczar 1889 -
Axel Askling 1893 - (inreg, 1890)
Axel Wester 1895 - 1897
______________________________________________________________
Fotografer verksamma i Eskilstuna och Torshälla
Även referenser till deras hela verksamhet förekommer.
Merparten var egna företagare.
Ett fåtal fritidsfotografer förekommer i förteckningen.
Anställning eller kontinuerligt uppdrag har markerats inom parentes.
Årtalen anger känd verksamhetstid i Eskilstuna och Torshälla.

Förkortningar:
AB Foto AB-F
Teddy Aarni TA
Rolf Bergström RB
Studio Roland SR
Eskilstuna museer EM
Eskilstuna-Kuriren EK
Folket F
Mälarsjukhuset M
Polisen P
Eskilstuna E:a
Torshälla T: a
et =(&)

Aarni, Teddy 1951 -1983
Adofsson, Carl-Evert 1951- 1953
Adolfsson, Kurt (T:a) 1966
Ahlbom, Alb. W. (T:a) 1910-talet
Ahlgren, Olof 1949 - 1951
Alstrup, M 1862
Andersson, Erik 1948 - 1964
Andersson, Jan-Erik 1982 - 1988
Andersson, Karl Axel 1959 - 1963, 1972 - 1979
Andersson, Kjell (EK) 1965 - 1971, 1971 -
Andersson, Mats (F) 1981 - 1992
Andersson, Mikael 1997-
Andersson, Olof 1877- 1884  O. Andersson (13)
Andreasson, Margret (P) 1971 - 1997
Bengtsson, John G. 1920- 1923
Bergström, Rolf (F) 1950 - 1955, (EK) 1955, 1956 - 1988
 bergström(AB-F) 1920-talet
Bilberg, Lars 1987 - 1996
Bindler, Osvald 1949 - 1974
Björk, Olof 1888 - 1895  O. Björk (4)  O. Björk, Kungsgatan 36 (11)   O. Björks Atelier, Kungsgatan 36
Björkman, A. W (T:a) 1864
Blomqvist, Karl Gottfrid 1920-talets början
Blomqvist, Olle 1953 - 1979
Brandberg, Carl W. 1917
Brandt, Carl T:a
Brydolf, Knut 1905 - 1933  Knut Brydolf (26)  Knut Brydolf, Careliigatan (12) Brydolf (10)
Burman, Mats 1960 -, (TA) 1962 - 1965
Byström, Olle (T:a) 1972 - 1982
Bäckstrand, Harald (T:a) 1943 - 1970
Cajlen, Mats-Ola 1976-
Carlsson, Ingemar 1962 -
Cederholm, Kermit 1954
Claesson, Ivar Wilhelm 1918 - 1920
David Jacoby, 1861, 1883-1900
Dahlberg, E. 1877 - 1884  E. Dahlberg (5)
Dahlgren, Angelina 1888
Dennemo, Bo (F) 1963 - 1965, (EK) 1965 -
Eberfors, Maria 1996 -
Ekholm, Karin Amalia 1894 Jämt (?) Bräcke (4) Br(1)
Eklund, Dagny Andrea 1948
Ekman, Arvid Gustav 1943
Elf-Laursen, Christina 1966
Eriksson, John 1939 - 1960 c:a
Eriksson, Rolf 1963-, (SR) 1964 - 1980, 1980 - 1982
Eriksson, Öilme (M) 1965 - 1995
Erlandsson, Anna 1877
Fahlander, A. P. 1844
Flodin, Erik 1930 c:a- 1950
Flodkvist, Johan 1994 -
Fogelström, Erik Gustaf 1896 -
Forsslund, Olle (AB-F) 1915 - 1933, 1933 - 1943 Strömsund  - 1914
Forslund, Sven Olof 1957
Forsström, Jan (TA) 1958
Fransholm, Ruben (EK) 1980 - 1990- tal
Frid, Jonas 1995 -
Frid, Roland 1950 c:a-
Frånlund (Kvamström), Ester 1899 - 1944  Ester Frånlund (3) 
Gavel, Peter (T:a) 1983 -
Gedda, Hans (TA) 1962 - 1964
H. Gråberg (22)   Hanna Gråberg (6)   Hanna Gråberg, Kungsgatan (4) 
J. Hammarstrand (1)
A. Hansson (2)   A. Hansson, Kungsgatan 3 (1)
Emma Hartman (1)
Axel Hellström (2) Verksam kring1905 i Eskilstuna.
Hägertz Gudrun Mathilda Adolfina, f. Larsson. Fotograf hos Brydolf ca.1906-08
Isidorws (Gustafsson), (AB-F) 1902 - 1909, 1910 Isidorws Atelier (1) B. Isidorws, Köpmangatan 21 (2)
Bernhard
Jensen, A 1862
Jensen, L.C. 1870 c:a
Johansson, Alvar (M) 1963 - 1984
Johansson, Elise 1890 Elise Johansson, Köpmangatan 21
Johansson, Folke 1955 -
Johansson Jarl 1986 -1997
Johansson, Johan Edvin (T:a) 1906, (E:a) 1907 - 1908
Johansson, P.O (EK) 1958 - 1967
Johansson Rolf 1958 - 1998
Jönsson, Björn 1979 - 1985
Kaczar, Rickard 1888 - 1889
Karjel, Andre 1991 -
Karlsson, Ingvar 1966 - 1981
Karlsson, May Britt 1955 - 1960
Karlsson, Tage 1945 - 1968
Karp, Bo (F) 1995 -
Kilberg, D. 1858
Klingwall, Björn 1985 - 1995
Kvarnström, Märta 1899 - 1904
Kårehag, Tommy 1975 - 1977
Larsson, Chris (TA) 1972 - 1982, 1983 - 1994
Larsson, Fred 1980 - 1983
Larsson. Gunnar 1974 - 1994
Larsson, Lasse (EK) 1965 -
Larsson, Sara 1990 c:a-
Larsson, Tommy (EK) 1970 -
Larsson, Tord 1955
Lehmann, Nicolaus 1864 - 1865
Lewin, Isac Leonard 1846, 1847
Lindberg, Lambert (AB-F) 1910 - 1940-talet
Lindblom, Erika (Polyfoto) 1997 - 1998, (M) 1998 -
Lindegren, Ebba (och Carl Leonard) 1909 - 1922  Ebba Lindegren (23)  Ebba Lindegren,  Kungsgatan 6 (35) Ebba Lindegren Östersund  (10)  Ebba Lindegren Prästgatan 24 Östersund (2)  Ebba Sundevall Örebro (14) Ebba Sundevall et Co. Örebro (10) Ebba Sundevall et Co, Centralhotellet, Örebro (22)
Lindell, Sören (F) 1959 -
Lindgren et Co (T:a) 1910-talet
Lindhe, Alf 1902 - 1909 Alf Lindhe (5)
Lindholm, Johnny 1995 -
Lindwall, Uno 1900 c:a
Ljungqvist, Thomas 1980 - 1982
Lundelius, Carl 1864
Lundgren, Bengt 1975 - 1982
Lundh, Hasse (F) 1955 - 1961
Lundholm, Erik 1951 - 1965, 1973
Lundin (Willman et Lundin) 1885 Willman  Lundin, Kungsgatan 36 (1)   
Lundin, Sten 1958- 1959
Lundkvist, Martin (T: a) 1910-talet
Lundqvist, Bror 1939 - 1998
Lundqvist, Maria 1879
Läck, Carl (RB) 1968 - 1969
Lönberg, Wilhelm 1880 - 1887  Lönberg et Högberg (7)
Lööw, Inga-Britt 1953
Magnusson, Rolf (M) 1986 -
Marklund, Eva (EK) 1980 c:a-
Mathsson, Edw 1907 - 1908  Edv. Mathsson (1)
Michelsson, Alfred 1890 - 1894
Molander, Alice (EK) 1989 -
Molinder, Ann (M) 1984 - 1986
Monsen, Börje 1997 -
Mård, Pelle 1991 - 1996
Nellhag, Bo (F) 1954 - 1958
Nilsson, Anders (F) 1978 - 1983, (EK) 1988 -
Norland, Johan 1950
Nyberg, Peter 1996 -
Nyqvist, Carola (Tages) 1973 - 1976, (EK) 1977 -
Nyström, Georg   (T:a) 1892 - 1944
Nyström, Lennart (F) 1961 -
Olsson, Harry 1947
Olson, Sandra (EM)(EK) 1991 - 1998
Pauli, Harald 1940-tal - 1951
Persson, Niklas 1990 -
Persson, Uno 1958 - 1993
Pettersson, Allan 1972 - 1973
Philipsson, E. 1857
Polhage, Thord (TA) 1951 - 1958
Price, Bror S. 1944 -1953
Pryba, Bernhard 1988 - 1990
Rannegårdh, Lars-Erik 1943 - 1979
Rehnholm, Ulf 1994 -
Reiman, Elin 1935 - 1959
Reiman, Sixten 1935 - 1956
Reinlund, J. 1857
Renard, J. W. De 1857
Rigner, Ulf (TA) 1957 - 1961, (F) 1964 -1965
Rittsél, K.A. 1920 - 1923 Rittsél et Bengtson (2) 
Rognestam, Hans (EK) 1955 - 1965, (F) 1965 - 1971, 1972 - 1983
Rotfj ell, Valborg 1941 - 1947
Rydin, Axel 1869
Rydström, Bernhard 1895 c:a
Rydström, Oscar 1861
Saelström, R. 1860
Salzman de la Mar, Peter 1970 - 1982
Schulterus, Anders August - 1910 (T:a), 1910 - 1914 (E:a)
Schulterus, Emelie - 1910 (T:a), 1910 - 1914 (E:a)
Serrander, Joakim (F) 1993 -
Siljemar, Sven 1943 - 1950
Stjernström( et Lönberg) 1880 - 1885
Storm, Jan 1980 - 1982
Ebba Sundevall Örebro (14) Ebba Sundevall et Co. Örebro (10) Ebba Sundevall et Co, Centralhotellet, Örebro (22)   Ebba Lindegren (23)  Ebba Lindegren,  Kungsgatan 6 (35) Ebba Lindegren Östersund  (10)  Ebba Lindegren Prästgatan 24 Östersund (2)
Thorsoe, Jean 1860, i Björkegrens gård vid Drottninggatan. 1861 samarbete med David Jacoby.
Hugo Tåhlin (5)
Westblad et Gråberg, Kungsgatan 106 (4)
Axel Wester (50) Axel Wester, Kungsgatan 13 (26)  Axel Wester, Nybrogatan 5 (21) Flick (1)  Axel Westers Eftr., Knut Brydolf, Kungsgatan 13 (2)
Wilhelm Lönberg, Köpmangatan 21 (1)
Gustaf Willman (10)   Gustaf Willman, Kungsgatan 36 (6) 
Winqvist, Anna 1870 c:a  Anna Winqvist, Stadskällaren (1)
Vingvist et Co, A 1880 c:a A. Vinqvist Co. (5)  A. Winqvist et Co. (2) A Winqvist et Co (1)
Zetherström, Amanda 1864 - 1878 Amanda Zetherström (1) A Zetherström (1)
Zetherström, G. F. J. 1864 - 1868
Zetterström, Emma 1884 -  Emma Zetterström, Drottninggatan 23 Gävle (2) Emma Zetterström Gävle (2) Emma Zetterström, Posthuset(1) Emma Zetterström Gävle (1)
Zetterwall, Björn 1975 - 1981
Åkerblom, Per 1890-talet till ca 1912 ( 1, 2,  )
Ångström, Anna 1888
Ärnbäck, Göran (RB) 1957 - 1961, (F)1961 - 1964, (RB)1964 -1967, 1968 - 1977
Öhrne, Edvin (T:a) 1900 c:a (1, 2, )
Öijer, Sigge 1900 c:a- 1907 Sigge Öijer (14) Sigge Öijer (5)
Östling, Olof V. 1922 - 1923 . Ateljé Östling (1) 
Östlund, Lars (City-Foto) 1946 - 1955, (Tages)1955 - 1987


Eskilstuna
AB Foto (6)   20 nov 2011 17:03
A Winqvist et Co (1)   28 aug 2005 11:01
A Zetherström (1)   23 sept 2003 18:37
A. Hansson (2)   06 april 2009 18:51
A. Hansson, Kungsgatan 3 (1)   06 april 2009 21:34
A. Vinqvist et Co. (5)   29 maj 2009 15:58
A. Winqvist et Co. (2)   11 maj 2006 09:52
A. Zetherström (14)   01 juli 2009 09:25
Aktiebolaget Foto, Smedjegatan 24 (23)   03 april 2010 23:43
Amanda Zetherström (1)   04 juli 2003 19:09
And. Brattström, Kungsgatan (5)   26 juni 2011 11:42
And. Brattström, Kungsgatan 106 (39)   26 mars 2010 18:52
Anna Winqvist, Stadskällaren (1)   07 maj 2008 18:38
Atelier Foto, Smedjegatan 24 (5)   04 dec 2009 23:42
Ateljé Östling (1)   29 maj 2009 18:15
Axel Askling, Kungsgatan 106 (2)   02 sept 2007 14:12
Axel Askling, Nybrogatan 5 (4)   01 jan 2009 16:38
Axel Hellström (2)   15 febr 2003 23:16 Verksam kring 1905
Axel Wester (50)   11 sept 2010 19:50
Axel Wester, Kungsgatan 13 (26)   04 aug 2011 23:20
Axel Wester, Nybrogatan 5 (21)   27 mars 2010 16:04
Axel Westers Eftr., Knut Brydolf, Kungsgatan 13 (2)   20 april 2005 11:50
B. Isidorws, Köpmangatan 21 (2)   07 nov 2008 18:10
Brattström, Kungsgatan 106 (7)   26 dec 2008 22:01
Brydolf (10)   28 dec 2008 15:58
E. Dahlberg (5)   28 maj 2009 11:28
Ebba Lindegren (23)   12 juli 2009 18:59
Ebba Lindegren, Kungsgatan 6 (35)   26 dec 2011 19:00
Edv. Mathsson (1)   21 april 2004 20:03
Elise Johansson, Köpmangatan 21 (1)   19 juli 2010 22:23
Emma Hartman (1)   26 okt 2008 18:43
Ester Frånlund (3)   05 okt 2008 13:21
Gustaf Lesser (26)   08 sept 2011 06:28
Gustaf Lesser, Kungsgatan 6 (4)   18 juli 2009 18:41
Gustaf Lesser, Smedjegatan 2 C (35)   31 dec 2010 08:39
Gustaf Willman (10)   23 sept 2010 09:12
Gustaf Willman, Kungsgatan 36 (6)   02 mars 2010 20:38
H. Gråberg (22)   22 dec 2009 20:38
Hanna Gråberg (6)   29 dec 2008 19:03
Hanna Gråberg, Kungsgatan (4)   15 april 2005 14:38
Hugo Tåhlin (5)   19 juni 2011 08:55
Isidorws Atelier (1)   24 maj 2003 18:08
J. Hammarstrand (1)   11 sept 2005 19:38
Knut Brydolf (26)   26 dec 2011 18:55
Knut Brydolf, Careliigatan (12)   07 sept 2007 21:38
Lönberg et Högberg (7)   29 maj 2009 15:39
O. Andersson (13)   21 dec 2009 20:47
O. Björk (4)   04 dec 2009 23:34
O. Björk, Kungsgatan 36 (11)   28 maj 2009 08:49
O. Björks Atelier, Kungsgatan 36 (9)   28 maj 2009 08:45
Rittsél & Bengtson (2)   05 okt 2008 12:29
Sigge Öijer (14)   02 maj 2010 15:03
Systr. Kvarnström (33)   04 aug 2011 23:26
Systr. Kvarnström, Kungsgatan 36 (3)   08 dec 2009 23:40
Systrarna Kvarnström, Kungsgatan 36 (1)   05 okt 2008 10:24
Westblad et Gråberg, Kungsgatan 106 (4)   16 nov 2010 21:55
Wilhelm Lönberg, Köpmangatan 21 (1)   25 nov 2003 17:35
Willman et Lundin, Kungsgatan 36 (1)   22 sept 2003 18:33Eskilstuna &Malmköping
Sigge Öijer (5)   09 aug 2010 18:34


Eskilstuna &Strängnäs
Alf Lindhe (5)   15 jan 2010 18:06


Eskilstuna (Filial Nyfors)
Gustaf Lesser, Smedjegatan 2 C (4)   19 april 2008 21:40

Bie
Blixt & Co. (1)   10 okt 2010 09:29


Utan angiven platsA. W. Åkerlind, Norra Smedjegatan 5 (1)   21 mars 2010 18:42
Ateljé Öijer (2)   01 jan 2009 16:16
E. Theofr. Lindblom (2)   29 juni 2004 22:05
Nyk. Fotomagasin (1)   24 aug 2008 09:08
Okänd fotograf (61)   12 nov 2011 18:52

Källor:
http://nfr.nordiskamuseet.se/Search.aspx
Rötter
http://www.genealogi.se/


De försilvrade naglarna, Stellan Wiberg, Eskilstuna Museer