Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

onsdag 27 april 2011

Landsbyggdsgårdar

Fiholms slott består av två ståtliga flygelbyggnader som uppfördes av rikskanslern Axel Oxenstierna under 1640-talet och utgör ett vackert exempel på den tidens europeiska byggnadsideal. 
Axel Oxenstierna skriver emellertid i sitt testamente att detta var hans ”förnämsta sätesgård”, men varnar samtidigt sina efterkommande för ”sådane store hus som litet gagn med sig föra för en husman men väl omkostnad”.
Omkring 1790 fick Fiholms södra flygel sin vackra 1700-talsinredning.
Fiholm är fortfarande en aktiv lantbruksfastighet med nuvarande ägare Charlott och Göran Mörner.
Fiholms södra flygel har alltid tjänat som huvudbyggnad. Idag är den ägarnas privatbostad, och visas för grupper efter bokning. Årliga konserter hålls under sommaren. Den vackra stenladugården från 1864 utnyttjas för evenemang och marknader.
Källa 2011-04-19 http://www.malarslott.se/

Lundby säteri
Huvudbyggnaden uppfördes 1809 och restaurerades 1895 då den andra våningen byggdes till.Godset är känt  sedan 1300 talet och var under medeltiden klostergods.1638 byggdes ett slott på platsen som senare revs.
Källa: Svenska gods och gårdar del  XII

 Tandla gård
Byggt i slutet av 1800 talet
 Källa: Svenska gods och gårdar del  XII

Rossviks säteri
Huvudbyggnaden uppfördes i början av 1700 talet. Ekonomibyggnaden byggdes i flera etapper och påbörjade före 1900 talet.
Källa: Svenska gods och gårdar del  XII

Tunafors herrgård, Köpmangatan 4-6, Strigeln 37
Herrgården uppfördes troligen av brukspatron Johan Halénius år 1749. Gården låg nedanför Lustig backe, ungefär där Tunaforsgatan och Haléniigatan nu möts. Familjen Halénius och senare den ingifta släkten Noréus bebodde gården långt in på 1800-talet. Victor Noréus dog som gårdens siste ägare på 1870-talet. År 1890 monterades huset ned och flyttades till Måsta.
(Källa: Pettersson, S & Törnkvist, M. Eskils Tuna vid Näria å, 2000. Eskilstuna museer.)

Vilsta herrgård, Vilstavägen, Vilsta 1:1
Huvudbyggnaden uppfördes omkring år 1725 i karolinsk stil. Flyglarna är från 1860-talet.
Namnet Vilsta syftar på mannen Viles ställe eller gård.
(Källa: Nanryd, M-L. Gatunamnen i Eskilstuna, 1995. Stadsarkivet.)

Vingsleör Herrgård
Godsets äldre historia är ej med säkerhet känd. Genom brand förstördes nämligen anteckningar och handlingar från godsets ursprungliga innehavare. Mat vet att godset tillhört Kronan och att det år 1615 förlänades till översten Zacharias Wolfgangsson Pauli, hitkommen från Österrike. Under Karl XI:s reduktion indrogs egendomen till kronan. I privat ägo kom godset åter år 1727. År 1945 såldes egendomen till nuvarande ägaren Axel Emanuel Karlsson.
(Källa: Södermanland – samlingsverk…Del 3, 1949)

Särenholmska villan, Strandgatan 6, Nyckelringen 11
Disponent Carl Särenholm lät uppföra huset som ligger i korsningen Strandgatan och Klostergatan. Huset byggdes år 1912. Han drev ett verkstadsföretag på granntomten där man bland annat hade tillverkning av krattor och spik.
(Källa: Eskilstuna Kuriren, 2001-10-10.)

Lista gamla prästgård i Hallsta
På 1600-talet delades Hallsta i två egendomar. Kyrkan byggde en kaplangård på den mindre av egendomarna. Anna Erichsdotter, ”Sotpackan”, felaktigt kallad ”Sveriges sista häxa”, var getpiga här hos kaplanen Jonas Jernbom.
(Källa: Bygdeberättelser 1993, 1995-96. Gillberga-Lista hembygdsförening)

Trakten kring Sundby gård har historiska rötter ända tillbaka till järnåldern. Fynd tyder på att det kan ha funnits en boplats i området för omkring 4500 år sedan. De människor som bodde här tillhörde fångstfolket och livnärde sig på jakt och fiske.
Namnet Sundby finner man första gången i en skrift från 1300-talet. På den tiden hade adelssläkten Svart sitt säte på Gladö som ligger omedelbart söder om Sundby...På 1600-talet flyttade man till det mer idylliska läget vid sjön Orlången.
Vid mitten av 1700-talet startade bygget av Sundby gårds vackra huvudbyggnad i typisk herrgårdsstil. Det var en pampig byggnad i två våningar med 25 rum.
Huset brann dock ned till grunden en julnatt 1941. Det som finns kvar idag av den ursprungliga gården är ekonomibyggnaden med stall och ladugård (Sundby Ridskola) och arbetarbostaden (Sundby Konferens).
I modern tid upplevde Sundby några goda år i början av seklet. Till ägorna hörde 1600 tunnland varav 200 åkermark. Ladugården inrymde ett 90-tal kreatur och levererade 500 liter mjölk om dagen. Under en period fanns det också en räv-och minkfarm på gården. Man kan alltjämt se rester av farmen i strövområdet bortåt Ebbadal.

Sundby gård köptes 1950 av Huddinge Kommun, som på 70-talet förvandlade det gamla lantbrukssäteriet på 80 ha till ett friluftsområde för alla Huddingebor. Det invigdes 1971 och blev snabbt populärt. De årliga Sundbydagarna, arrangerade av arbetaranknutna folkrörelser i Huddinge, lockade folk från hela stockholmsregionen.
Dessförinnan hade det funnits många mer eller mindre fantasifulla planer för området. En av dem var anläggandet av ett zoo på 60-talet. Stockholm Zoo AB ville bygga en exotisk djurpark med giraffer, elefanter, tigrar, lejon, apor och fåglar. Planerna avstyrdes i sista stund och en damm och en kinainspirerad bro är allt som minner om det storslagna projektet.

Källa: Sundby Gård, 141 91 Huddinge / Telefon: 08-689 99 00 / Mail: info@sundby-gard.se

Inga kommentarer: