Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

onsdag 6 juni 2012

Flaggdagen 6 juni eller slopandet av ”sillsallaten”

Exakt hur gammal den Svenska flaggan är vet man inte, men de äldsta bilderna på det gula korset mot blå bakgrund är från 1700-talet. Flaggbruket till lands i Sverige är ungt. Länge användes riksflaggan huvudsakligen till sjöss och då vanligtvis tretungad. År 1873 hissade man för första gången en svensk flagga på kungliga slottet, något som möttes med skarp kritik, eftersom många menade att en flagga inte alls hade på land att göra. Det kungliga exemplet följdes av vissa ståndspersoner och det restes flaggstänger och hissades flaggor på prästgårdar, järnvägsstationer och skolgårdar och snart var flaggningen allmän. Nationaldagen infaller sedan 1983 den 6 juni, på årsdagen av Gustav Vasas val till kung 1523 och antagandet av ny författning 1809. Initiativet kom ursprungligen från grundaren av friluftsmuseet Skansen i Stockholm, Artur Hazelius, som redan på 1890-talet höll nationalfest den 6 juni. Vid världsutställningen i Chicago 1893 använde Sverige midsommardagen som ett slags nationaldag.

Kring sekelskiftet 1900 genomsyrades samhället av nationalistiska strömningar och man började diskutera ett lämpligt datum för en svensk nationaldag. Den nya flagglagen, som trädde i kraft efter unionsupplösningen med Norge hade skrivits dagen före midsommarafton 1905. Det kunde se ut som om vi på midsommardagen ville högtidlighålla förlusten av broderlandet. Kungarnas respektive dödsdag, 6 och 30 november, ansågs mindre lämpliga eftersom mörker och kyla inte befrämjar den rätta stämningen.

Då Hazelius lät vårfesten på Skansen avslutas med nationalfest den 6 juni kom två nationaldagar att firas under 1890-talet. Hazelius idé blev anledningen till att 1916 instifta Svenska Flaggans dag den 6 juni, efter unionsupplösningen med Norge då unionsmärket, (eller ”sillsallaten” som den kallades i folkmun) som suttit i den övre fyrkanten närmast stången togs bort och en rent svensk flagga kom att hissas 1905.

2004 tog svenska politiker beslutet att göra den 6 juni till lagstadgad helgdag, vilket ökat intresset för att fira nationaldagen. Det tog viss tid, förslaget hade bollats fram och tillbaka under åtskilliga mandatperioder.

Det finns även grupper som propagerar för utnämnandet av en nationalbakelse, en nationalrätt och att göra nyckelharpan till nationalinstrument. Men det har visat sig vara svårt att enas även kring dessa oskyldiga idéer när det för några är kränkande diskriminerande med att hissa den blå-gula flaggan, kalla sig svensk eller anordna traditionell skolavslutning. Det gick så långt som att det behövde lagstadgas att det finns en nationaldag som därtill är helgdag.

Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung och den 6 juni 1809 antogs en ny författning framtagen efter förlusten av Finland.

Inga kommentarer: