Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

onsdag 6 februari 2013

Elverket 100år

Eskilstuna Energi och miljö har i egen regi varit den stadiga leverantören av elektricitet i staden. Med tiden har distributionsnätet vuxit.

BERÄTTELSE
över driften vid ESKILSTUNA STADS ELEKTRICITETSVERK
under tiden 1/6 1913-31/12 1913.

Enligt stadsfullmäktiges beslut av den 10 oktober 1912 inköpte Staden Eskilstuna Elektriska A-Bolags anläggningar och rörelse för att övertagas den l juni 1913 och var Elektricitetsverket då försett med följande.

Maskinella utrustning.
2 st. liggande compoundångmaskiner, remdrivande,
4 " likströmsmaskiner om tillsammans 118,8 kw., samt
1 » stående compound kond. ångmaskin direkt kopplad till
1 , likströmsgenerator om 203,5 kw.
Dessutom finnes
l st. accumulatorbatteri med en kapacitet av 600 amperetimmar vid 3 timmars urladdning.
Verkets hela normala totaleffekt är alltså 362,3 kw .

Denna utrustning har under halvåret ej undergått någon förändring.


Ledningsnätet.
Matarekablarna till 10 st. tryckpunkter utgjorde vid årets början 10,413 m. med en kopparvikt av 7,981 kg., därav jordkabel 4,586 m. med en kopparvikt av 5,760 kg., resten är luftkabel.
Under halvåret hava inga nya matarekablar tillkommit.

Fördelningslednngar. , Vid halvårets början funnos dragna 4,085 m. fördelningsledningar med en kopparvikt av 12,696 kg. Här hava tillkommit 513 m. med en kopparvikt av 31 kg., vadan totala längden vid årets si ut utgjordes av 41,365 m. meden total kopparvikt a:v 12,727 kg.

Serviser. Vid halvårets början funnos 386 st. serviser med en längd av 4l,580 m. och med en kopparvikt av 5,223 kg. Under halvåret hava tillkommit 69 st. serviser med en längd av 8,519 m. och en kopparvikt av 688 kg. Totala antalet serviser vid årets slut var 455 st. med en sammanlagd längd av 50,099 m. och en vikt av 5,911 kg.
Under hösten har 2,870 m. högspänningskabel, 3x70, 3x50 och 3x35 kwmm.,  blivit nedlagda och hava dessa under belysningssäsongen delvis använts till förstärkning av nuvarande likströmsnätet.


Inga kommentarer: